THỜI GIAN ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ VÀ CẤU TRÚC TKB kỳ II (2012-2013) CHO SINH VIÊN K59, K60, K61, K62
- Mọi thông tin về TKB phản ánh đến Email : diepnd@hnue.edu.vn; Xem TKB - Kỳ II (2012-2013) chi tiết vào Web: hnue.edu.vn/daotao. Phòng hỗ trợ tín chỉ (P 111 nhà V) mở cửa phục vụ miễn phí sinh viên K59, K60, K61, K62 == > vào máy tính xem lịch thi, kiểm tra điểm, đổi mật khẩu, vv.... Thơi gian : Sáng 8h00 --- > 11h30; Chiều 13h30 ---> 16h30

1. Thời gian mở cổng đăng ký TKB kỳ II (2012-2013).

- Sinh viên K59, K60 đăng ký các môn học đi, học lại, học cải thiện, từ ngày 10/12/2012 đến 20/12/2012 ;

     Sinh viên K59 làm khóa luận tốt nghiệp === > thì đăng ký môn Khóa luận tốt nghiệp; Sinh viên K59 không làm khóa luận tốt nghiệp === > thì đăng ký các môn thay thế khóa luận

- Sinh viên K61, K62 đăng ký các môn học đi, học lại, học cải thiện, từ ngày 29/12/2012 đến 11/01/2013

2. Thời gian cho sinh viên điều chỉnh TKB, giải quyết khiếu nại và rút bớt tín chỉ .

 *) Sinh viên K59, K60: Điều chỉnh lần cuối và kiểm tra danh sách trên lớp, từ ngày 21/12/2012 đến 28/12/2012. Giải quyết khiếu nại và chỉ cho phép rút bớt tín chỉ không đăng ký thêm, từ ngày 28/12/2012 đến 04/01/2013 === > tại phòng 111 nhà V (trong giờ hành chính).

 *) Sinh viên K61, K62: Điều chỉnh lần cuối và kiểm tra danh sách trên lớp, từ ngày 12/01/2013 đến 18/01/2013. Giải quyết khiếu nại và cho phép rút bớt tín chỉ không đăng ký thêm, từ ngày 18/01/2013 đến 25/01/2013 === > tại phòng 111 nhà V (trong giờ hành chính).

3. Quy trình làm thủ tục đăng ký học cải thiện các môn có trong TKB kỳ II (2012-2013)

- Sinh viên bị điểm D == > có nhu cầu học cải thiện các môn có trong TKB kỳ II(2012-2013) === > làm đơn xin học cải thiện (theo mẫu lấy tại văn phòng khoa) và cam kết chấp nhận xóa bỏ điểm D  === > Giáo vụ khoa kiểm tra lại và ký xác nhận === > Ban chủ nhiệm khoa phê duyệt đồng ý hoặc không ===> chuyển đơn đến phòng 111 nhà V để hủy điểm D (cũ) ==== > Sinh viên lên mạng đăng ký bình thường như các môn học đi.

- Khuyến cáo cho sinh viên học cải thiện

+ Sinh viên nghiên cứu kỹ chương trình khung đào tạo, các môn có trong TKB kỳ II (2012 – 2013)

+ Sau khi hủy điểm D cũ trên hệ thống === > điểm trung bình chung tích lũy có sự thay đổi (có thể tăng lên/xuống) === > ảnh hưởng đến quá trình đăng ký tiếp các môn khác (có thể đăng ký được nhiều hơn hoặc bị rằng buộc bởi môn tiên quyết khác). Khi phòng Đào tạo đã hủy (xóa) điểm D, thì hệ thống không cho phép khôi phục lại nữa.  

- Thời gian nhận đơn học cải thiện

   + Sinh viên K59, K60 : Từ ngày 10/12/2012 ---> 20/12/2012, tại phòng 111 nhà V trong giờ hành chính

   + Sinh viên K61, K62 : Từ ngày 29/12/2012 ---> 11/01/2013, tại phòng 111 nhà V trong giờ hành chính

- Địa điểm, thời gian nộp kinh phí học cải thiện: sẽ thông báo sau  ...

----------------------------------------------------------------------------

Cấu trúc và đặc điểm TKB kỳ II (2012-2013)

1. Mục đích xây dựng TKB theo hệ thống tín chỉ.

- TKB là tổ hợp các môn học nằm trong chương trình đào tạo các ngành, các khoa trong hệ thống tín chỉ, được thực hiện trong một kỳ học, nhằm tạo ra một quy trình đào tạo hoàn thiện, giúp cho người học tích lũy đủ kiến thức thông qua hoạt động của người dạy.

- TKB mang tính pháp lệnh để người học và người dạy thực hiện mục đích nói trên.

2 Cơ sở xây dựng TKB kỳ II (2012-2013).

- Căn cứ Quyết đinh số 43/2007/QĐ –BGD ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Quyết định số 2895/QĐ –ĐHSPHN ngày 30/9/2009 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội;

- Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2012-2013, Hiệu trưởng ĐHSPHN đã ký ngày 25/4/2012 ;

- Căn cứ công văn số 230/ĐHSPHN-ĐT ngày 5/6/2012 về việc quy định thời lượng đào tạo một tín chỉ của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm hà Nội. Thời lượng quy định : Mỗi tín chỉ được tính bằng 15 tiết (lý thuyết), mỗi tiết được tính bằng 50 phút

Buổi sáng

Buổi chiều

Tiết học

Thời gian

Tiết học

Thời gian

1

7 h 00 7 h 50

6

13 h 00 13 h 50

2

8 h 00 8 h 50

7

14 h 00 14 h 50

3

9 h 00 9 h 50

8

15 h 00 15 h 50

4

10 h 00 10 h 50

9

16 h 00 16 h 50

5

11 h 00 11 h 50

10

17 h 00 17 h 50

- Căn cứ khung chương trình các Khoa đã điều chỉnh năm 2011;

- Căn cứ vào chất lượng, số lượng, đặc thù sinh viên của tường chuyên ngành, tường khoa;

- Căn cứ vào chất lượng, số lượng đội ngũ giáo viên của từng khoa, từng chuyên ngành;

- Căn cứ vào cơ sở hệ thống lớp học, giảng đường, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, sân vận động, thư viện của trường ĐHSP Hà Nội hiện nay;

- Căn cứ vào hệ thống Internet của trường, của khoa, vv ...;

- Căn cứ vào chất lượng các dịch vụ hỗ trợ cho công tác đào tạo theo học chế tín chỉ;

3. Cấu trúc TKB kỳ II (2012-2013)

- Các môn thuộc khối kiến thức chung bắt buộc, bao gồm : Nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lê nin phần 1 và phần 2; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tâm lý học; Giáo dục học.

- Các môn thuộc khối kiến thức chung tự chọn nhưng bắt buộc phải một/ các nhóm môn: Ngoại ngữ 1,2,3 (Anh, Pháp, Nga, Trung); Tin học đại cương (101, 102, 103);Nhóm (Âm nhạc, Mỹ học và GD thẩm mỹ, Kỹ năng giao tiếp); Ngoại ngữ chuyên ngành (Nga, Pháp, Trung).

- Các môn thuộc khối kiến thức chuyên ngành, bao gồm : Bắt buộc và tự chọn.

- Các môn học ngoại khóa : Thực địa/ thực tế, thực tập chuyên môn, kiến tập, rèn luyện nghiệp vụ, khóa luận tốt nghiệp.

- Các môn học cấp chứng chỉ : Giáo dục thể chất (1,2,3,4) và GD Quốc phòng

4. Đặc điểm về TKB kỳ II (2012-2013)

- Các môn học có ký hiệu (K59, K60, K61,K62).số 1, 2,..n_LT,  là các môn thuộc khối kiến thức chung, tên lớp tín chỉ 1 hoặc 2 thuộc lý thuyết (ví dụ Poli 201-K62.1_LT).

- Các môn học có ký hiệu K59, K60, K61, K62 có tên khoa viết tắt là chỉ môn học thuộc chuyên ngành, Ví dụ K59SPLy, nếu có thêm phần mở ngoặc thì ký hiệu là phân ban. Ví dụ K59SPLy (VL-CR) : Có nghĩa là các môn thuộc ban Vật lý chất rắn.

- Các môn thuộc khối kiến thức chung, sinh viên K59, K60, K61, K62 sẽ đăng ký lân và cùng nhau được, miễn sao khung chương trình và các điều kiện tiên quyết thỏa mãn. Sinh viên đăng ký môn học thuộc khóa nào thì thơi gian học, kết thúc theo kế hoạch khóa đó.

- Một số môn học ngoại khóa thuộc chuyên ngành, môn chung có xuất hiện trong TKB, nhưng các thông tin chưa đầy đủ, ví dụ như: Rèn luyện NVSP, Thực tế, Thực địa, vv ...  là các môn thuộc nhóm môn học ngoại khóa. Yêu cầu sinh viên phải đăng ký bình thường, vì nó nằm trong khối kiến có tính số lượng tích lũy tín chỉ.

5. Một số khuyến cáo dành cho sinh viên K59, K60, K61, K62 trước khi đăng ký tín chỉ.

- Sinh viên nên xem trước TKB môn chung, môn chuyên ngành của khoa mình.

- Trước khi đăng ký TKB kỳ II(2012-2013), sinh viên nên kẻ TKB cá nhân của mình theo mẫu (xem mẫu), sau đó ghi nháp tên các môn học.

Tiết/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

 6

 

 

 

 

 

 

 

 7

 

 

 

 

 

 

 

 8

 

 

 

 

 

 

 

 9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

- Sinh viên nên bảo quản mật khẩu của mình, không nên cho nhiều người biết.

- Sinh viên nên tự đăng ký TKB cá nhân của mình, không nhờ bạn bè đăng ký hộ, không nên đăng ký theo phong trào, số đông. Nếu sinh viên không rõ, hoặc vướng mắc, khó khăn về đăng ký TKB, nên nhờ cố vấn học tập của khoa mình để được trợ giúp (số điện thoại, email cố vấn học tập đã công khai trên trang daotao.hnue.edu.vn)

- Sinh viên nên đăng ký TKB theo mức ưu tiên sau:

+ Đăng ký các môn chuyên ngành trước ==> các môn chung bắt buộc ==> các môn chung tự chọn.                                                                                

+ Đăng ký các môn là điều kiện tiên quyết cho nhiều các môn.                                                                                  

+ Đăng ký các môn chuyên ngành học lại trước ==> các môn chung học lại sau ==> tiếp theo các môn học đi.

- Sinh viên thuộc ngành SP nên đăng ký học môn GD học và Tâm lý trước các đợt đi kiến tập, thực tập sư phạm, vì nó hỗ trợ cho việc đứng lớp.

- Khi đã đăng ký xong TKB cá nhân của mình, SV nên in ra (yêu cầu để nguyên ngày, giờ in) và xin chữ ký cố vấn học tập hoặc giáo vụ khoa sau đó lưu lại làm căn cứ pháp lý.

- Trong 2 tuần đầu tiên của năm học, SV nên kiểm tra lại danh sách trên lớp do giáo vụ các khoa in ra cho giáo viên điểm danh, nếu không có tên thì phản ánh đến cố vấn học tập của khoa mình để được hỗ trợ hoặc phản ánh phòng Đào tạo (P 209, Hiệu bộ, hoặc gủi email: diepnd@hnue.edu.vn) . Nếu trong 2 tuần đầu tiên giáo viên không đúng tên, không điểm danh sinh viên phản ánh ngay về phòng Đào tạo hoặc trên diễn đàn.

6. Phòng Đào tạo đề nghị giáo vụ các khoa thông báo nội dụng trên đến sinh viên của khoa mình biết để thực hiện việc đăng ký TKB cá nhân kỳ II (2012-2013) được tốt. Các cố vấn học tập đã được Trưởng khoa lựa chọn phải có trách nhiệm trực trong thời gian sinh viên đăng ký tín chỉ (từ 08/12/2012 đến hết đợt đăng ký) và phải tư vấn cho sinh viên của khoa mình khi cần trợ giúp. Sinh viên có thể phản ánh trên diễn đàn các thày /cô cố vấn học tập không có trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ đăng ký.

PHÒNG ĐÀO TẠO

________________________________________

11942 lượt truy cập
Các thông báo khác  
THÔNG BÁO: Hủy lớp tín chỉ Kỳ II (2016- 2017) (01/14/2017 14:36:32)
THÔNG BAO: LỊCH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ KỲ II (2016 - 2017) CHO K65, K66 (01/04/2017 16:52:15)
THÔNG BÁO: Chuyển phòng học nhà K1 các ngày 04, 05, 06, 07/01/2017 (12/30/2016 10:06:00)
Kết quả phúc khảo HK2 năm học 2015-2016 (12/22/2016 14:26:12)
Thông tin Đăng ký tín chỉ HK2 năm học 2016-2017 (12/14/2016 15:59:33)
THÔNG BÁO: ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ II (2016 - 2017) (12/12/2016 14:02:36)
Lịch thi các môn chung HK1 năm học 2016-2017 (11/16/2016 08:30:06)
PHONG CÁCH HỌC CỦA BẠN LÀ GÌ (10/24/2016 09:00:59)
THÔNG BÁO Về việc nợ học phí học kỳ 1 năm học 2016- 2017 và năm học 2015-2016 trở về trước (10/31/2016 08:49:31)