DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017 - 2018

Lý do nợ học phí

- Căn cứ Quyết định số 5209/QĐ - ĐHSPHN ngày 12 tháng 07 năm 2017 về việc Quy định mức thu học phí các bậc đào tạo hệ chính quy năm học  2017 – 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

- Căn cứ Thông báo số 372/ĐHSPHN-KHTC ngày 01 tháng  08 năm 2017 về việc Thông báo lịch thu học phí HK1/2017-2018. Toàn thể sinh viên các lớp hệ cử nhân phi sư phạm phải hoàn thành việc nộp học phí trước ngày 13/10/2017. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay vẫn còn một số sinh viên  chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí theo thời hạn quy định (có danh sách kèm theo).

- Căn cứ  theo quy định tại Điều 9 của Thông tư số 10/2016/TT- BGDĐT ngày 5 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy” và Thông báo số 372/ĐHSPHN-KHTC ngày 01 tháng 08 năm 2017 về việc Thông báo lịch thu học phí HK1/2017-2018 đã quy định  những sinh viên chưa nộp đủ học phí  không đủ điều kiện tham dự thi học kỳ 1 năm học 2017-2018.

Đề nghị Ông ( Bà) trưởng các khoa thông báo đến các sinh viên của khoa mình có tên trong danh sách kèm theo và thực hiện xóa tên các sinh viên này trong danh sách thi học kỳ 1/2017-2018.

Danh sách kèm theo

Các thông báo khác
Thông báo K60 (01/09/2012 09:38:58)
Thông báo sinh viên K59, K60. (12/27/2011 00:29:44)
<< First | Prev |
12345678 [9] 101112
| Next | Last >>