Tra cứu Kết quả tuyển sinh THPT Chuyên năm 2022
    Lưu ý:

1. Thi sinh tra cứu theo số báo danh (lưu ý chỉ gõ phần số).
ví dụ số báo danh CO.0123 chỉ gõ 123

Nhập SBD :