THÔNG BÁO: Hủy lớp tín chỉ trong học kỳ I năm 2016 - 2017
Phản hồi đến Email : diepnd@hnue.edu.vn
A. Hủy môn chung.
1. Môn Đường lối CM của ĐCS Việt Nam (POLI 301-K64.9_LT); T6(3-5); C-113; Đoàn Thị Thoa == > hủy,
vì ít người đăng ký, sinh viên đã đăng ký thành công vào lớp bị hủy, đề nghị lên mạng chuyển sang lớp khác.
2. Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (POLI 202-K64.4_LT); T2(9-10); C-113; Hoàng Thị Thuận == >
hủy, vì ít người đăng ký, sinh viên đã đăng ký thành công vào lớp bị hủy, đề nghị lên mạng chuyển sang lớp khác.
3. Môn NLCB của CN Mác-Lênin-Phần 1 (POLI 101-K65.3_LT); T2(1-2) == >
hủy, vì ít người đăng ký, sinh viên đã đăng ký thành công vào lớp bị hủy, đề nghị lên mạng chuyển sang lớp khác.
4
. Môn Tiếng Anh 3.
-Lớp (ENGL 201-K65.51_LT); T2(3-5); K1-206 == >
hủy, vì ít người đăng ký, sinh viên K65 đã đăng ký thành công đề nghị nghị lên mạng chuyển sang lớp khác. Sinh viên K63, K64 sẽ được chuyển sang học lớp khác, đề nghị xem lại TKB cá nhân.
- Lớp (ENGL 201-K65.59_LT); T6(3-5); K1-206 == >
hủy, vì ít người đăng ký, sinh viên K65 đã đăng ký thành công đề nghị nghị lên mạng chuyển sang lớp khác. Sinh viên K63, K64 sẽ được chuyển sang học lớp khác, đề nghị xem lại TKB cá nhân.
-
Lớp (ENGL 201-K65.52_LT); T2(6-8)  == > hủy, vì ít người đăng ký, sinh viên K65 đã đăng ký thành công đề nghị nghị lên mạng chuyển sang lớp khác.
5. Môn Âm nhạc (MUSI 109-K65.2_LT ); T4(9-10); V-203; Bùi Đình Thọ == >
hủy, vì ít người đăng ký, sinh viên đã đăng ký thành công vào lớp bị hủy, đề nghị lên mạng chuyển sang lớp khác.
6.
Môn Kĩ năng giao tiếp (PSYC 109-K65.1_LT ); T5(9-10); C-115; Hoàng Anh Phước == > hủy, vì ít người đăng ký, sinh viên đã đăng ký thành công vào lớp bị hủy, đề nghị lên mạng chuyển sang lớp khác.

B. Hủy môn chuyên ngành
1. Môn Âm nhạc (MUSI 109-K66MT, ) == > hủy, vì ít người đăng ký, sinh viên đã đăng ký thành công chuyển sang lớp khác hoặc tự lên mạng điều chỉnh TKB cá nhân.
2. Môn Cơ sở dữ liệu nâng cao thuộc K64 (Khoa CNTT : lớp A và lớp K) === > hủy, vì ít người đăng ký, sinh viên tự lên mạng chọn đăng ký môn khác.
3. Môn Thí nghiệm vật lý phổ thông 1 - Khoa Lý (Lớp PHYS 322-K64SPLyLT4-TH) == > Hủy,
vì ít người đăng ký, sinh viên tự lên mạng chọn đăng ký môn khác.
4. Môn Lịch sử văn minh thế giới- Khoa Văn (HIST 327-K64CNVan.1_LT); T3(2-3); B-503; Nguyễn Thị Kiều Trang ==>
Hủy, vì ít người đăng ký, sinh viên K64 đã đăng ký thành công gặp cô Nguyên (GV khoa Văn) để chỉnh lại TKB cá nhân.
 C. Thông báo thu học phí năm học 2016 - 2017.