THÔNG BÁO : CẤU TRÚC TKB KỲ I NĂM 2015 - 2016, LỊCH ĐẮNG KÝ TÍN CHỈ
Email liên hệ : diepnd@hnue.edu.vn

           Cấu trúc và đặc điểm TKB kỳ I (2015-2016)

1. Mục đích xây dựng TKB theo hệ thống tín chỉ.

- TKB là tổ hợp các môn học nằm trong chương trình đào tạo các ngành, các khoa trong hệ thống tín chỉ, được thực hiện trong một kỳ học, nhằm tạo ra một quy trình đào tạo hoàn thiện, giúp cho người học tích lũy đủ kiến thức thông qua hoạt động của người dạy.

- TKB mang tính pháp lệnh để người học và người dạy hoàn thành nhiệm vụ và mục đích.

2. Cơ sở xây dựng TKB kỳ I (2015-2016).

- Căn cứ Quyết đinh số 43/2007/QĐ –BGD ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ –ĐHSPHN ngày 04/04/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội;

- Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2015-2015, Hiệu trưởng ĐHSPHN đã ký ngày 27/04/2015;

- Căn cứ công văn số 230/ĐHSPHN-ĐT ngày 5/6/2012 về việc quy định thời lượng đào tạo một tín chỉ của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm hà Nội. Thời lượng quy định : Mỗi tín chỉ được tính bằng 15 tiết (lý thuyết), mỗi tiết được tính bằng 50 phút

Buổi sáng

Buổi chiều

Tiết học

Thời gian

Tiết học

Thời gian

1

7 h 00 7 h 50

6

13 h 00 13 h 50

2

8 h 00 8 h 50

7

14 h 00 14 h 50

3

9 h 00 9 h 50

8

15 h 00 15 h 50

4

10 h 00 10 h 50

9

16 h 00 16 h 50

5

11 h 00 11 h 50

10

17 h 00 17 h 50

3. Cấu trúc TKB kỳ I (2015-2016)

- Một số môn học được cấu trúc bao gồm: Lớp lý thuyết (LT); Lớp bài tập (BT/TH). Các môn có cả lý thuyết (LT) và bài tập (BT/TH), sinh viên phải đăng ký đầy đủ các lớp LT, BT, TH nói trên mới xong TKB môn đó. Nhóm môn có đày đủ (LT,TH,BT), sinh viên phải chọn đồng thời các lớp sau đó mới bấm nút (Lưu). Sinh viên có thể đăng ký lớp lý thuyết này và đăng ký lớp bài tập, thực hành lớp kia không ảnh hưởng gì đến TKB cá nhân.

- Môn học có ký hiệu (K62, K63) số 1, 2,..n_LT,  là các môn thuộc khối kiến thức chung; Số 1 chỉ tên thứ tự lớp tín chỉ; Ký hiệu LT chỉ lớp thuộc lý thuyết. Ví dụ Poli 201-K64.1_LT  === > Poli 201: mã môn; K64: Học và thi theo kế hoạch K64; Ký hiệu 1_LT : Lớp số 1 lý thuyết.

 Ví dụ PHYS 318-K63 SPLy.2_TH.1 == > SPLy.2_TH.1 có nghĩa là lớp TH số 2 thuộc lớp lý thuyết số 1 thuộc khoa vật lý chuyên ngành sư phạm.

- Một số môn học thuộc chuyên ngành, môn chung có trong TKB, nhưng các thông tin chưa đầy đủ, ví dụ như: Thực tế, Thực địa, vv ...  là các môn thuộc nhóm môn học ngoại khóa hoặc thực tập, thực tế, thực địa. Sinh viên phải đăng ký học các môn này, vì nó nằm trong khối kiến tích lũy tín chỉ.

3.1. Các môn chung tính điểm tích lũy tín chỉ.

TT

Tên môn

Ký hiệu tên

Số

TC

Phạm vi

1

Nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lê nin 1

POLI 101

2

Cho tất cả các khóa K65, 64, 63, 62

2

Nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lê nin 2

POLI 201

3

Cho tất cả các khóa K65, 64, 63, 62

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

POLI 202

2

Cho tất cả các khóa K65, 64, 63, 62

4

Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

POLI 301

3

Cho tất cả các khóa K65, 64, 63, 62

5

Tâm lý học

PSYC 201

3

Cho K63, K62, K61

6

Giáo dục học

PSYC 202

4

Cho K63, K62, K61

7

Tâm lý học giáo dục

PSYC 101

4

Cho K64, K65

8

Giáo dục học.

PSYC 102

3

Cho K64, K65

9

Thực hành nghề

PSYC 103

3

Cho K64

10

Rèn luyện NVSP TX

COMM 001

3

Cho K64

11

Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung)

ENGL,FREN,RUSS,CHIN

4

Cho tất cả các khóa K65, 64, 63, 62

12

Ngoại ngữ 3 (Tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung)

ENGL,FREN,RUSS,CHIN

3

Cho tất cả các khóa K65, 64, 63, 62

13

Ngoại ngữ chuyên ngành (Tiếng Pháp, Nga, Trung)

FREN,RUSS,CHIN

2

Cho tất cả các khóa K65, 64, 63, 62

14

Âm nhạc; Mỹ học GD thẩm mỹ; Kỹ năng giao tiếp

MUSI, POLI, PSYC

2

Cho tất cả các khóa K65, 64, 63, 62

15

Tin học đại cương

COMP

2

Cho tất cả các khóa K65, 64, 63, 62

3.2. Các môn chung không tính điểm tích lũy tín chỉ (Cấp chứng chỉ điều kiện tốt nghiệp)

TT

Tên môn

Ký hiệu tên

Số

tín chỉ

Ghi chú

1

Giáo dục thể chất tự chon

Mã môn + K63

2

K63 đăng ký học

2

Giáo dục thể chất tự chọn

Mã môn + K64

2

K64 đăng ký học

3

Giáo dục thể chất

Mã 101+ K65

2

K64, K62 đăng ký

3.3. Các môn chuyên ngành các khoa

- Tên môn chuyên ngành, ký hiệu : Mã môn + Tên khóa (K) + Tên chuyên ngành(SP/CLC/CN) + Tên khoa

- Tên môn lý thuyết, BT, TH , ký hiệu là : Tên môn chuyên ngành + Số lớp lý thuyết hoặc thực hành (LT, TH, BT)

4. Một số khuyến cáo dành cho sinh viên trước khi đăng ký tín chỉ.

- Sinh viên nên xem trước TKB môn chung, môn chuyên ngành của khoa mình trên trang Web: hnue.edu.vn hoặc tại văn phòng khoa.

- Trước khi đăng ký TKB, sinh viên nên kẻ TKB cá nhân của mình theo mẫu (xem mẫu), sau đó ghi nháp tên các môn học.

Tiết/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

- Sinh viên nên bảo quản mật khẩu của mình trong suốt quá trình đăng ký và điều chỉnh lịch học, không nên cho các bạn biết.

- Sinh viên nên tự đăng ký TKB cá nhân của mình, không nên nhờ bạn bè đăng ký hộ.

- Sinh viên không nên ủy quyền cho cán bộ lớp đăng ký theo số đông, phong trào.

- Khi đã đăng ký xong TKB cá nhân của mình, SV nên in ra (yêu cầu để nguyên ngày, giờ in) sau đó lưu lại làm căn cứ pháp lý.

*). Trong 2 tuần đầu tiên của kỳ học, sinh viên yêu cầu giáo viên điểm danh theo danh sách do giáo vụ khoa in ra, nếu không có tên phản ánh đến phòng Đào tạo (Gửi qua email: diepnd@hnue.edu.vn). Nếu trong 2 tuần đầu tiên, giáo viên dạy cố tình không điểm theo danh sách giáo vụ khoa in ra thì phản ánh ngay Ban thanh tra của trường hoặc phòng Đào tạo.

- Nếu sinh viên không rõ, hoặc vướng mắc, khó khăn trong quá trình đăng ký, nên nhờ  giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo vụ khoa mình để tư vấn và trợ giúp (số điện thoại, email cố vấn học tập đã công khai trên trang daotao.hnue.edu.vn)

*). Sinh viên nên đăng ký TKB theo mức ưu tiên sau:

+ Sinh viên đăng ký các môn tính điểm tích lũy tín chỉ trước, các môn GD thể chất đăng ký sau.

+ Đăng ký các môn chuyên ngành trước ==> các môn chung bắt buộc ==> các môn chung tự chọn.                                                                                

+ Đăng ký các môn là điều kiện tiên quyết cho nhiều các môn.                                                                                  

+ Đăng ký các môn chuyên ngành học lại trước ==> các môn chung học lại sau ==> tiếp theo các môn học đi.

- Sinh viên thuộc ngành SP nên đăng ký các môn GD học và Tâm lý trước, vì nó hỗ trợ cho việc thực tập.

6. Phòng Đào tạo đề nghị giáo vụ các khoa thông báo nội dụng trên đến sinh viên của khoa mình biết để thực hiện việc đăng ký TKB cá nhân kỳ I (2015-2016) đúng Quy chế. Các giáo viên chủ nhiệm đã được Trưởng khoa lựa chọn phải có trách nhiệm trực tại văn phòng khoa trong thời gian sinh viên đăng ký tín chỉ (từ ngày 27/07/2015 đến hết đợt đăng ký) và có trách nhiệm tư vấn cho sinh viên của khoa mình khi cần trợ giúp. Sinh viên có thể phản ánh với ban chủ nhiệm khoa, Ban thanh tra trường về việc giáo viên chủ nhiệm lớp tư vấn, trực hỗ trợ sinh viên trong quá trình đăng ký tín chỉ.

PHÒNG ĐÀO TẠO

________________________________________

*) . Phản ánh về TKB môn chung, đăng ký tín chỉ gửi đến Email : diepnd@hnue.edu.vn 

*) . Số điện thoại thày cô giáo vụ các khoa để giải quyết TKB các môn chuyên ngành

Stt

Khoa

Họ và tên giáo vụ

Điện thoại

Email

1.  

Khoa Toán

Bà Thuỷ

0915509969

buithithuysp@gmail.com

2.  

Khoa CNTT

Bà Hà

0914764730

ttha@hnue.edu.vn

3.  

Khoa Lý

Bà V.Anh

0982355589

dtvanh@hnue.edu.vn

4.  

Khoa Văn

Bà Nguyên

0903252899

ntnguyen1111@yahoo.com.vn

5.  

Khoa S

Ông Bằng

0912128428

bangnv@hnue.edu.vn,

6.  

Khoa GD Đặc biệt

Bà Yến

0985928585

yenphamhai12@gmail.com

7.  

Khoa GD Quản lý

Bà Vân Anh

0983215455

vananh@hnue.edu.vn

8.  

Khoa VNH

Bà Bích Vân

0945823307

tranvanvnh@gmail.com>

9.  

Khoa Tiếng Anh

  Huyền

0989143174

huyenntt@hnue.edu.vn

10 

Khoa  Nghệ thuật

Bà Trang